Workshopprogram - samma program båda dagarna!

10:20 - Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för individer som spenderar stor del av sin tid i vårdbädden?
Care of Sweden, monter 37

För individer som tillbringar stor del av tiden i vårdbädden, både i sittande och liggande position, är det av yttersta vikt att skapa rätt förutsättningar för att genomföra dagliga aktiviteter och bibehålla en god livskvalitet.

Med en åldrande befolkning och en ökande förekomst av kroniska sjukdomar blir detta behov alltmer påtagligt.

I denna workshop kommer du att få ta del av tips och råd för att skapa rätt förutsättningar för individen genom att med rätt hjälpmedel säkerställa en stabil och bekväm position i sängen.

Att skapa rätt förutsättningar kan bidra till att upprätthålla ett adekvat andningsarbete, underlätta måltidssituationer och främja tarmrörelser. Det möjliggör också ett innehållsrikt och värdigt liv för dem som spenderar stor del av sin tid i sängen. Genom att främja en stabil och bekväm position i vårdbädden kan vi därmed bidra till att effektivisera vårdtid och resurser genom minskat behov av ompositionering, samtidigt som vi minskar lidandet för den enskilde individen.

Förflyttningen mellan liggande och sittande position medför att skjuvkrafter uppstår. Vid förflyttning till sittande är det vanligt att individen förskjuts och glider framåt mot fotänden, vilket påverkar kroppspositionen och ökar risken för trycksår till följd av skjuv. Vi går igenom hur vi kan arbeta för att bemöta detta genom att motverka risken för trycksår till följd av oavsiktliga skjuvkrafter.


10:45 - Att köra elrullstol utan vare sig händer eller fötter
Medemagruppen, monter 40

När du inte kan använda vare sig dina händer eller dina fötter för att ta dig fram med din elrullstol, vilka möjligheter finns då? Hur kan vi underlätta vardagen för dessa brukare? Med hjälp av Munevo drive, en huvudkontroll för elektriska rullstolar som bygger på smarta glasögon. De små rörelserna i huvudet upptäcks av glasögonen och omvandlas till styrsignaler. Du kan köra din stol, ändra sittställning samt styra andra funktioner i hemmet

14:00 - Hur kan kognitivt stöd underlätta vardagen?
Abilia, monter 38

Kom och ta del av vad forskning och olika användare säger om kognitivt stöd i vardagen.

Abilias vill göra skillnad för personer med särskilda behov och ge möjlighet att vara delaktiga och oberoende. En förståelse för användarna och de behov som följer med specifika diagnoser är grundläggande när vi utvecklar dessa produkter. Forskningsstudier ger starka bevis för att kognitiva hjälpmedel stödjer användare och i de nya nationella riktlinjerna för gruppen adhd autism från socialstyrelsen får insatser kring kognitivt stöd en hög prioritering. Detta påvisar vikten av kognitivt stöd!

  • Vad säger forskningen om nyttan av kognitivt stöd?
  • Vad säger olika användare om att använda kognitivt stöd?

Vad säger de nya riktlinjerna från socialstyrelsen om kognitivt stöd?

14:30 - Inställningar och val för optimala köregenskaper och ett bra sittande i en aktiv rullstol
Sunrise Medical, monter 48

Vi går igenom vilka inställningar man kan göra för att anpassa en rullstol till en brukare som behöver en mer skräddarsydd rullstol.